Tjenester

Vi tilbyr våre oppdragsgivere et bredt spekter av tjenester.

Planlegging og prosjektering

Vi planlegger og prosjekterer alle typer storkjøkken og har bred kompetanse innen små og store anlegg. Vi tegner blant annet:

 • Produksjonskjøkken
 • Kantiner
 • Restauranter
 • Undervisningskjøkken for VGS med restaurant matfag-linje
 • Undervisningskjøkken for barne- og ungdomsskole
 • Kaffebarer
 • Anretningskjøkken

Vi lager planløsninger fra skisseprosjekt frem til detaljprosjekt med anbudstegninger. Vi tenker helhet og langsiktighet når vi planlegger storkjøkken. Vi ønsker robuste løsninger som tåler meny- og trendendinger som vi vet vil komme. Underlaget inkluderer blant annet:

 • Planløsning med teknisk utstyrsbeskrivelse
 • Målsetting av EL- og VVS anslutninger
 • Fallplaner i gulv
 • Målsetting av sluk og gulvbrønner
 • Vannsikringsløsninger
 • Detaljtegninger av tekniske løsninger
Planlegging, konsultering og rådgivinging innen storkjøkken

Arealanalyse

Det er lett å feilvurdere prosjektets arealbehov tidlig i prosjektfasen, særlig i programmeringsfasen. Påvirkningsmuligheten er størst tidlig i prosjekter og av hensyn til fremdrift og økonomi er det viktig å sette av riktig størrelse på arealer fra starten av i prosjektet.

Vi bistår gjerne med kvalitetssikring av romfunksjonsprogram og kommer med anbefaling til arealanalyse for storkjøkkenet. Vi har bred erfaring og har utviklet verktøy for beregning av areal for ulike typer kjøkken og driftskonsepter.

Budsjettering

Det er viktig å kalkulere med riktige tall fra starten av. Vi bistår med budsjettering av kulderom, storkjøkken og/eller løsutstyr. Tidlig i prosjektfasen er det ofte tilstrekkelig med en arealpris. Vi har en stor referansebase og har utviklet verktøy for beregning kostnader for ulike typer kjøkken. I prosjekter som krever stor nøyaktighet lager vi budsjett basert på enhetspriser.

Budsjettering av kommersiell storkjøkken

Kapasitet- og funksjonsanalyseanalyse

Vi bistår med kapasitetsberegninger og funksjonsanalyser på eksisterende og nye kjøkken.

Tilstandsrapportering

Når usikkerheten på funksjon, alder og driftskostnadsnivå på utstyr og innredninger melder seg, bistår vi med nøytral tilstandsrapportering.

Mange private og offentlige virksomheter ønsker å konkurranseutsette sin kjøkkendrift. Vi har bred erfaring med utarbeidelse av tilbudsdokumenter med kravspesifikasjon, prisskjema og kontaktsvillkår for tilbudsinnbydelse av driftskontrakter. Vi bistår gjerne med evaluering og kontrahering. Vi utarbeider også FM (facility management) kontrakter.

Tegnetjenester

DAK / Revit – Storkjøkken

Vi tegner våre prosjekter i AutoCAD og Revit. Vi har lang tegneerfaring med deltagelse i små og store prosjekter og erfaring med strenge rutiner og høye krav til tegningsstruktur. De siste årene har vi sett økt behov for 3D visualisering og BIM-modellering og har derfor utviklet et leverandørnøytralt symbolbibliotek i Revit.

auto cad storkjøkken
Autocad tegning for storkjøkken og kantine

Utstyrsbeskrivelser

Utstyrsbeskrivelsen er viktig for å konkretisere kvalitet og funksjon. Vi har utviklet et databaseverktøy for nøytral beskrivelse av storkjøkkeninnredning og teknisk utstyr. Vi tilbyr utstyrsbeskrivelser på ulike nivåer fra enkle mengdebeskrivelser til tekniske utstyrsbeskrivelser og anbudsbeskrivelser. Beskrivelsene kan benyttes ved storkjøkkenanskaffelser i privat og offentlig sektor.

 

Tilbuds- og anbudsbeskrivelser

Prinsipielt er det smart å konkurranseutsette en storkjøkkenleveranse og i offentlig sektor er dette et krav over en viss terskelverdi.

Vi lager komplett konkurransegrunnlag for storkjøkkenentrepriser for innhenting av tilbud og bistår gjerne med evaluering og innstilling av tilbudene i etterkant. Konkurransegrunnlaget består av tilbudsinnbydelse, kontraktsbestemmelser, kravspesifikasjon, tegninger og utstyrsbeskrivelser. Underlaget utferdiges entydig og lett å evaluere.

Tilstandsrapportering

Når usikkerheten på funksjon, alder og driftskostnadsnivå på utstyr og innredninger melder seg, bistår vi med nøytral tilstandsrapportering.

EL og VVS - storkjøkken planlegging

Utredninger

Mange oppdragsgivere har valgt oss til å evaluere sin virksomhet.

Ved valg av produksjonsmodeller er det viktig å utrede driftsøkonomi og kvalitet på tjenesten som en helhet. Vi har bred erfaring med utredningsarbeid i offentlig og privat sektor og lager utredninger med forslag til strukturelle endringer og konseptvalg.

En gjentagende spørsmålstilling er valg av kok-kjøl eller kok-server som produksjonsform i forbindelse med produksjon av mat til sykehjem. I disse tilfellene ser vi blant annet på driftsøkonomi, tekniske løsninger, bygningsmessige forhold, logistikk og kvalitet og kommer med anbefalinger på konsept og løsninger.

Driftskontrakter

Mange virksomheter ønsker å konkurranseutsette sin kjøkkendrift. Vi har bred erfaring med utarbeidelse av tilbudsdokumenter for driftskontrakter og bistår gjerne med evaluering og kontrahering. Konkurransegrunnlaget består av tilbudsinnbydelse, kontraktsbestemmelser og kravspesifikasjon med vedlegg. Underlaget utferdiges entydig og lett å evaluere. Vi utarbeider også FM (facility management) kontrakter.

 

Vi utarbeider også FM (facility management) kontrakter.

Driftskontrakt for kjøkkendrift, facility management